Miljödiplom – något att kämpa för / La certificación ambiental – cómo lograrla

(El texto en español viene más abajo)

Nu är det snart dags för mig att ge mig ut på ett nytt uppdrag för Koloniträdgårdsförbundet och träffa medlemmar från tre koloniföreningar i Borås. De har efter mitt första besök i Borås i maj, som var en öppen föreläsning erbjuden till fler än bara odlare, bestämt sig för att de vill miljödiplomera sig och börja arbetet på sina områden. Så roligt!

Vad är det då som krävs för att uppnå miljödiplomering på grundnivå? Jo, Förbundet har fastställt åtta olika kriterier som mitt föredrag kommer att handla om:

  1. Information till alla medlemmarna om föreningens miljödiplomeringsarbete
  2. Kompostering som betyder att alla kolonister tar hand om rens, klipp och annat grönt från sina egna lotter genom kompostering på lotterna
  3. Jordförbättring och gödsel som betyder att ingen konstgödsel används
  4. Växtskydd. Föreningen förebygger skadegörare och ogräs, men enbart medel för ekologisk odling är godkända.
  5. Biologisk mångfald som betyder att medlemmarna informeras om värdet av den biologiska mångfalden och faran med invasiva arter
  6. Bevattning, vatten och avlopp. Föreningen förespråkar smart bevattning och informerar om avloppsregler.
  7. Eldning och grillning. Föreningen informerar om förbud mot enskild eldning på lotterna.
  8. Produkter och avfall. Föreningen rekommenderar användning av produkter med låg miljöpåverkan: hushållskemikalier, målarfärg, byggmaterial, plast och källsortering.

I Västsverige där jag är Koloniträdgårdsförbundets miljöambassadör blev Karlsviks koloniförening i Trollhättan första område att miljödiplomera sig. Grattis! Nu följer alla vi andra!

…och under tiden gläds jag åt allt som fortfarande blommar.

(El texto en español)

Ya casi es hora de embarcarme en una nueva misión para la Asociación de Huertos Urbanos de Suecia y reunirme con miembros de tres asociaciones de huertos en Borås. Después de mi primera visita a Borås en mayo, decidieron que querían obtener un diploma ambiental y empezar a trabajar en sus áreas. ¡Que bien!

¿Qué se requiere entonces para obtener un diploma ambiental de nivel básico? Bueno, la Asociación ha establecido ocho criterios diferentes sobre los que tratará mi charla en Borås:

1. Información a todos los miembros sobre el trabajo de certificación ambiental de la asociación

2. Compostaje, lo que significa que todos los cultivadores de los huertos se encargan de la limpieza de sus propias parcelas haciendo abono con las hierbas y plantas secas.

3. Mejora del suelo y fertilización, lo que significa que no se utilizan fertilizantes artificiales.

4. Protección de los cultivos. La asociación previene plagas y malas hierbas, y sólo se aprueban métodos para el cultivo orgánico.

5. Biodiversidad, lo que significa informar a los miembros sobre la importancia de la biodiversidad y el peligro de las especies invasoras.

6. Riego, agua y alcantarillado. La asociación propone el riego responsable e informa sobre la normativa sobre aguas residuales.

7. Parillas y quema de ramos y pasto. La asociación informa sobre la prohibición de quemar ramos y pasto en las parcelas.

8. Productos y residuos. La asociación recomienda el uso de productos con bajo impacto ambiental: productos químicos domésticos, pinturas, materiales de construcción, plásticos y clasificación de residuos.

En Suecia occidental, donde soy embajadora ambiental de Koloniträdgårdsförbundet (la Asociación de Huertos Urbanos), la asociación de huertos y parcelas de Karlsvik en Trollhättan fue la primera área en recibir un diploma ambiental. ¡Felicidades! Ahora es nuestro turno.