Natura 2000 och människorna

Posted on: March 26th, 2017 by ann-marie 1 Comment

 

Lantbruk

Lantbruk

Människa och natur hänger ihop i ett fantastiskt komplext system, så är det helt enkelt. Det leder till att när vi planerar skydd av den biologiska mångfalden måste vi också beakta människorna som hänger ihop med naturen vi vill skydda.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU och bildar världens största samordnade nät för naturskydd. Bara i Sverige finns ungefär 4000 områden med värdefull natur som ingår i nätverket. För att skyddet ska bli lyckosamt krävs att människorna som bor, eller äger landområdena som införlivas i nätverket och får statusen Natura 2000 medverkar vid beslutstagande och vid tillämpning av lagarna. Berörda grupper och individer behöver uppleva att de kan påverka miljöarbetet utan att deras grundläggande behov av områdena ignoreras genom begränsad användning av den mark eller det vatten som blir skyddat. Natura 2000 behöver alltså också bli socialt hållbart.

De mänskliga aktiviteterna som inte sällan skapar konflikt vid tillämpningen av naturskydd är skogs- och lantbruk, fiske, båttrafik och utveckling av infrastruktur och industri. Turismen tänker vi kanske inte på, men den är också en stor påverkande faktor för den biologiska mångfalden. Hur gör man då bäst för att lyckas med naturskyddet samtidigt som man tar hänsyn till människorna och deras behov av platsen och dess resurser som nu blivit skyddade? Det som har observerats är att där det fungerar bäst är där tillämpningen av lagarna smidigt anpassats till platsens speciella ekologiska karaktär, markens eller vattnets historiska användning, människor och deras upplevelser och användning av området. Där lagarna pressats på människorna har naturskyddet ofta misslyckats, däremot.

Observando

Observando

Kunskap har också ha en positiv inverkan på det lokala ansvarstagandet för skyddet. Alla beslutsnivåer som medverkar i skyddet behöver involveras i arbetet med att öka kunskapen om själva naturen, skyddets positiva effekter och de sociala faktorerna som kan leda till att bevara och stärka den biologiska mångfalden – och värdet av hela denna ansträngning. Tyvärr verkar det dock inte som att enbart ökad kunskap främjar Natura 2000-arbetet utan det kanske också krävs ekonomiska ersättningssystem för att målen t ska uppnås. Eventuellt skulle en tydlig koppling mellan det ekonomiska värdet av ett områdes ekosystemtjänster och skyddet kunna synliggöra vikten av att värna ett område. Kanske skulle då fler bli motiverade att samarbeta för att förbättra resultatet av Natura 2000-nätverket där de sociala faktorerna aldrig får underskattas.

Bra länkar:

http://ec.europa.eu/environment/basics/home_es.htm

http://www.naturskyddsforeningen.se/natura2000-viktigast-for-biologisk-mangfald

Referens: ”Contribution of social science to large scale biodiversity conservation: A review of research about the Natura 2000 network”. 2016. Blicharska, M., Orlikowska E., Roberge J-M., Grodizinska-Jurczak M., Biological Conservation Review. www.elsevier.com/locate/bioc.

 

 

 

 

 

Activity

One Response

  1. Mikael says:

    Rädda människan genom att rädda naturen och rädda naturen genom att rädda människan. :- )

Leave a Reply to Mikael