Ängarna

Posted on: October 22nd, 2017 by ann-marie 1 Comment
Ängsväxter

Ängsväxter

Det finns absolut vackra ord. Äng är ett sådant. Kan du tänka dig något mjukare, eller varmare ord att uttala än denna korta benämning med det runda ng-ljudet helt utan kanter?  Och kan du tänka dig något vackrare än en vad en äng verkligen är?

Naturskyddsföreningen i Varberg bjuder nu in medlemmar att delta i skötseln av några ängar som tillhör kommunen. Det gladde mig så att få inbjudan och se fram emot att kanske få delta i att räfsa gräs, ta bort sly och hävda denna typ av mark som just ingen har mycket tid för att sköta längre. För en äng är inte till för att enbart glädja människorna utan är en viktig del av landskapet där många olika arter av gräs, örter och blommor kan trivas. Och den behöver skötas vilket tar kraft och tid.

Hur mycket ängsmark finns då i Varbergs kommun? När jag söker på internet, finner jag en karta som ritades efter en inventering av ängar och betesmarker i Halland och som gjordes av Länsstyrelsen mellan 2002 och 2004. På kartan syns enbart två små områden markerade som ängsmark i hela kommunen. Ängarna verkar inte breda ut sig med åren, för i Kulturmiljöprogrammet för Varbergs Kommun (2017) läser jag att ”antalet hävdade slåtterängar [är] försvinnande få i hela länet”. I miljömålen för Sverige står det däremot att vi behöver värna om ängarna, att de inte får försvinna för de är livsviktiga för att vi ska fortsätta att kunna odla markerna runtomkring. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi ska kunna få mat.

Så Naturskyddsföreningens initiativ är fantastiskt bra och roligt för oss stadsbor där vi kan få vara med och bidra till att bevara de värdefulla ängsmarkerna och deras mångfald. Nu är det höst och naturen runt omkring förbereder sig på vintervila – men jag drömmer redan om ängar.

Activity

One Response

  1. Mikael says:

    Ser fram mot att ägna mig åt ängarna som bisyssla

Leave a Reply