Archive for October, 2019

Träden blev till grus – hur går det ihop med miljömålen?

Posted on: October 17th, 2019 by ann-marie No Comments

Insändare publicerad i Hallands Nyheter, 2019-10-14

Hur går det ihop med miljömålen?

När jag på Hallands länsstyrelses hemsida läser om miljömålen är den första meningen ”Enligt Länsstyrelsens bedömning uppnås inget av målen i Halland till 2020”. Detta borde bekymra oss medborgare i regionen eftersom det har påverkan på våra liv redan idag men även på vårt fortsatta välbefinnande.

Under en promenad stannar jag därför häpet vid det nya bostadsområdet strax söder om Varbergs sjukhus där det förr låg en mindre skog, ett arboretum. Det som gör mig så häpen är synen av allt det grå; krossad sten, högar av grus, asfalt och den totala avsaknaden av grönt. Hur kunde det bli så här? Och om vi tänker på miljömålen, behöver de inte respekteras vid bostadsbyggnationer för att säkra invånarnas välbefinnande? Hur går det med marken? Och med luften, djuren och växterna? Bara i området jag talar om kan vi ställa oss följande frågor:

– Hur mycket har den biologiska mångfalden minskat?

– Hur har de nya hårdytorna förändrat vattenflödena?

– Till vilken grad kommer den förändrade färgen på området leda till högre temperatur vid marknivån?

– Utan träden, hur mycket större kommer påverkan av solens strålning bli på människorna?

– På vilket sätt kommer det förändrade utseende av landskapet att förändra människors upplevelse av platsen?

– En buffertzon mellan olika marktyper försvinner, så hur stor blir påverkan på närområdena vad gäller biologiskt mångfald, vindutsatthet, vattenflöden och utseende?

– Och hur stort blir det slutliga CO2-utsläppet till följd av minskad växtlighet och materialanvändning för hus och vägar?

Med tanke på det stora behovet av bostäder i Varberg, ifrågasätter jag inte att fler hus byggs. Däremot ifrågasätter jag valet av platser och metoder som bidrar till att miljömålen inte uppfylls genom att ovanstående frågor verkar ignoreras. Varberg som attraktiv boplats riskeras, samtidigt som miljön påverkas lokalt, regionalt och globalt. Och vem bär ansvaret? Det är knappast de boende i de nya områdena, så vem är det?

Ann-Marie Svensson